Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Definicje
  1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

Sprzedający – Agata Chmiel-Peć, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Agata Chmiel-Peć”, przy ulicy Porazińskiej 1 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811789679, REGON: 221085063

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://adwokatchp.pl/regulamin-sprzedazy

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://adwokatchp.pl/sklep

Produkt elektroniczny – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta zawierająca np. treści tekstowe, materiały audio, wizualne lub audiowizualne, będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego, w tym m.in. e-booki, nagrania wideo. Treść cyfrowa może być zapisana w formacie PDF lub innym oferowanym przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, stosownie do informacji podanej obok danego produktu elektronicznego;

Strona/Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://adwokatchp.pl/

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów elektronicznych ze sklepu internetowego pod adresem https://adwokatchp.pl/sklep prowadzonego przez Sprzedawcę.
  2. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uprzednia akceptacja Regulaminu. 
  3. Informacje przedstawione na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 71 ustawy Kodeks Cywilny. 
  4. Każdy towar oferowany przez Sprzedającego zawiera jego szczegółowy opis, w tym parametry techniczne oraz informację o cenie brutto (wraz z podatkiem VAT) i cenie jednostkowej brutto (wraz z podatkiem VAT).
  5. W przypadku obniżeniu ceny towaru, Sprzedający obok informacji o obniżonej cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub informację o najniższej cenie  towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, gdy termin ten był krótszy. 
  6. Sprzedający nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny w oparciu o mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
  7. Sprzedający informuje Kupującego o akceptowanych metodach i terminie płatności przed zawarciem umowy.
  8. Kupujący zostaje poinformowany o możliwych sposobach dostawy, cenie brutto poszczególnych dostaw i ich terminach przed zawarciem umowy.
  9. Sprzedający umożliwia dostęp do wystawionych przez Kupującego opinii o sprzedawanych produktach i zapewnia, że podjął działania nakierunkowane na weryfikowanie ich pochodzenia.
 2. Składanie zamówienia 
  1. Kupujący może złożyć zamówienie za uprzednią rejestracją .
  2. Rejestracja Kupującego polega na założeniu konta użytkownika i wypełnieniu formularza rejestracji, w którym podawane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko (opcjonalnie firma), adres do doręczeń (opcjonalnie: adres siedziby przedsiębiorstwa), opcjonalnie dane identyfikacji podatkowej, adres e-mail i numer telefonu. Skorwnika, która jest umową zawartą na czas nieokreślony. Na stronie z formularzem rejestracji konta użytkownika znajdują się odnośniki do Regulaminu i Polityki Prywatności. zystanie z możliwości rejestracji jest nieodpłatne i dobrowolne. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zarejestrowanego konta użytko
  3. Kupujący składa zamówienie na zakup towaru oferowanego przez Sprzedającego poprzez wybór stosownego towaru w określonej ilości i wariancie oraz kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”. 
  4. Następnie Kupujący kierowany jest do podsumowania swoich zakupów z odnośnikiem do treści Regulaminu i Polityki Prywatności. 
  5. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty. Przed kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący zaznacza odpowiednie pole z informacją, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje. 
  6. Następie Kupujący wypełnia pola z danymi osobowymi lub loguje się na swoje konto oraz wybiera preferowany sposób płatności. 
  7. Kolejno Kupujący otrzymuje od Sprzedającego „potwierdzenie złożenia zamówienia” na wskazany adres e-mail. Po przetworzeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje od Sprzedającego „potwierdzenie przyjęcia zamówienia” na wskazany adres e-mail, co przesądza o zawarciu skutecznej umowy sprzedaży.  
 3. Metody płatności 
  1. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej Sprzedającego są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i są podawane w złotych polskich. 
  2. Kupujący może uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: 
   1. Tradycyjny przelew bankowy
   2. Szybki przelew internetowy
 4. Wymagania techniczne i technologiczne
 5. Dostawa i korzystanie z produktu elektronicznego
  1. Dostawa produktów elektronicznych, nastąpi poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po zakupie, a najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zakupu. Z momentem otrzymania linków zostaje udzielona licencja na korzystanie z produktów.
  2. Każdy publikacja oferowana za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęta przewidzianą tym prawem ochroną.
  3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej publikacji, jej fragmentów, jej kopii, wykorzystywania publikacji w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji publikacji, usuwania błędów publikacji czy naruszania praw przysługujących Sprzedawcy na podstawie Prawa autorskiego.
  4. Kupujący winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z publikacji przez Niego zakupionej.
  5. Realizacja zamówienia następuje najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. Kupujący zostaje powiadomiony o cenie brutto i terminie dostawy każdej z opcji dostawy przed zawarciem umowy. 
  6. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na prośbę kupującego.
 6. Prawo odstąpienia od umowy 
  1. Niniejszy dział dotyczy Kupujących o statusie konsumenta. 
  2. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów pierwotnego dostarczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14 – dniowego terminu w formie pisemnej np. przy wykorzystania wzoru otrzymanego od Sprzedającego formularza lub w formie elektronicznej (wysłanie formularza drogą e-mail lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego). Sprzedający potwierdza na trwałym nośniku doręczenie mu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej. 
  3. Sprzedający ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Kupującego konsumenta w trakcie korzystania z publikacji, z wyjątkiem treści, które:
   1. są użyteczne wyłącznie w związku z produktem elektronicznym, który stanowił przedmiot Umowy;
   2. dotyczą wyłącznie aktywności Kupującego konsumenta w trakcie korzystania z produktu elektronicznego;
   3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
   4. zostały wytworzone przez Kupującego konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
  5. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 4 pkt a.-c., Sprzedający na żądanie Kupującego konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Kupującego konsumenta w trakcie korzystania z produktu elektronicznego.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z produktu elektronicznego, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do produktu elektronicznego.
  7. Niezależnie od postanowienia ust. 6 w przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z publikacji i udostępniania jej Użytkownikom końcowym.
  8. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do Umów sprzedaży publikacji, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. Za moment rozpoczęcia spełnienia świadczenia należy rozumieć udostępnienie Konsumentowi produktu elektronicznego.
 7. Odpowiedzialność Sprzedającego 
 1. Niniejszy dział dotyczy Kupujących o statusie konsumenta.
 2. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny bez wad. 
 3.  Jeżeli produkt elektroniczny jest niezgodny z umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia opisane poniżej, w tym Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności publikacji z Umową.
 4. Sprzedający może odmówić doprowadzenia publikacji do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 5. Sprzedający doprowadza publikację do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia publikacji do zgodności z Umową ponosi Sprzedający.
 6. Jeżeli publikacja jest niezgodna z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności produktu elektronicznego z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
  2. Sprzedający nie doprowadził produktu elektronicznego do zgodności z Umową zgodnie z art. 43m ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta;
  3. brak zgodności produktu elektronicznego z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić produkt elektroniczny do zgodności z umową;
  4. brak zgodności produktu elektronicznego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu elektronicznego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość produktu elektronicznego niezgodnego z Umową pozostaje do wartości produktu elektronicznego zgodnego z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że produkt elektroniczny jest dostarczany w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym produkt elektroniczny pozostawał niezgodny z Umową.
 8. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli publikacja jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności publikacji z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności publikacji z Umową jest istotny.
 9. Sprzedający ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o obniżeniu ceny.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Proces reklamacyjny 
  1. Sprzedający oferuje Kupującemu formularz reklamacji. 
  2. Kupujący może złożyć reklamację w wybrany sposób zgodnie z danymi korespondencyjnymi Sprzedającego wskazanymi w dziale I ust. 2 lub na adres poczty elektronicznej biuro@adwokatchp.pl w przypadku problemów z dostępem do zakupionej publikacji, pobraniem pliku z zakupioną publikacją lub otwarciem takiego pliku, w szczególności, gdy:
   1.  pobrany plik zawierający publikację okaże się uszkodzony,
   2. w określonym w Regulaminie terminie liczonym od momentu zapłaty ceny publikacja nie zostanie Kupującemu udostępniona w sposób wskazany w zamówieniu.
  3. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku zasadnej  reklamacji, Sprzedający informuje Kupującego o proponowanym sposobie realizacji reklamacji w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. W przypadku braku ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni, reklamację traktuje się jako uznaną za zasadną. 
  4. Sprzedający informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na oficjalnej stronie UOKiK. 
 2. Ochrona danych osobowych i polityka Cookies 
  1. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych oraz polityki Cookies zawarte są w Polityce prywatności Sprzedającego, znajdujące się pod adresem: https://adwokatchp.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Postanowienia końcowe 
  1. Kupujący jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.
  2. Kupującego obowiązuje zakaz wprowadzania do internetu treści o charakterze bezprawnym.
  3. Kupujący nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach publikacji objętego przedmiotem Umowy.
  4. Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
  5. Sprzedający może dokonać zmiany produktu elektronicznego, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedający nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
  6. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w pkt 5, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Kupującego konsumenta.
  7. Sprzedający poinformuje Kupującego konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w pkt 5.
  8. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 5, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego konsumenta do produktu elektronicznego lub korzystanie z niego Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego (konsumenta) z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w pkt 9 i 10.
  9. W przypadku, o którym mowa pkt 8, Kupujący (konsument) może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w pkt 5, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. 
  10. Postanowienia o którym mowa w pkt 9 nie stosuje się, jeżeli Sprzedający zapewnił Kupującemu konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, produktu elektronicznego zgodnego z umową, w stanie niezmienionym.
  11. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny i innych. 
  12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta i innych podmiotów. 
  13. Sprzedający jest uprawiony do zmiany Regulaminu, przy czym do umów zawieranych przed zmianą, stosowane jest dotychczasowe brzmienie Regulaminu.
Ustawienia prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
For performance and security reasons we use Cloudflare
required
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.