Nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się także w sprawach dotyczących obrotu nieruchomościami, prowadząc w tym zakresie obsługę prawną podmiotów indywidualnych, przedsiębiorców jak i deweloperów, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Wspieramy Klientów (w tym tych przebywających za granicą) poprzez:
 • udzielanie porad prawnych (stacjonarnie w siedzibie Kancelarii jak i on-line),
 • sporządzanie i weryfikowanie projektów umów (rezerwacyjnych, przedwstępnych i ostatecznych, najmu, najmu okazjonalnego), porozumień, ugód,
 • reprezentację przed urzędnikami państwowymi (notariuszami, komornikami), urzędami, instytucjami państwowymi czy sądami wszystkich instancji, w tym sądami administracyjnymi,
 • weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości (obciążenia, zadłużenie, zajęcia, przeznaczenie, sposób zagospodarowania przestrzennego, możliwości zabudowy).
Dzięki naszym działaniom Klient:
 • ma pewność jaki jest status prawny nieruchomości, w którą chce zainwestować,
 • ma do dyspozycji indywidualnie dla niego sporządzoną umowę dotyczącą nieruchomości, która zabezpiecza jego interesy, a nie musi się posiłkować internetowymi wzorami niewiadomego pochodzenia i przeznaczenia,
 • nie musi sprawdzać z jakim urzędnikiem musi się skontaktować, jakie pismo i gdzie musi złożyć, a zaoszczędzony czas na wizytach w urzędach może spożytkować na swoje wymarzone cele.
Sprawy dotyczące nieruchomości – ile to kosztuje?

Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych czynności, prowadzonych spraw zawsze analizowana jest indywidualnie z każdym Klientem, biorąc pod uwagę konieczny nakład pracy jak i możliwości finansowe Klienta. Honorarium może być rozliczone w systemie godzinowym (od 200 zł za 1 godzinę pracy) lub ryczałtowym (za całość prowadzonej sprawy).

Jeśli jakiekolwiek kwestie dotyczące nieruchomości, spraw załatwianych w urzędach, otrzymanych decyzji są dla ciebie niejasne lub nie wiesz od czego zacząć, mogę ci w tym pomóc. Napisz do mnie na adres: biuro@adwokatchp.pl lub skontaktuj się ze mną telefonicznie: 0048-607-067-772.

Prawo nieruchomości – pytania w sprawach nieruchomości.
 • Co prawda, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego (odmiennie jest w przypadku zawarcia definitywnej umowy sprzedaży nieruchomości), to jednakże taka forma skuteczniej zabezpiecza interesy osoby zainteresowanej zawarciem umowy przyrzeczonej. W przypadku uchylania się kontrahenta od zawarcia umowy przyrzeczonej, można wystąpić na drogę sądową i doprowadzić do zmian w zakresie prawa własności w drodze orzeczenia sądowego. Zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego daje również możliwość wpisania roszczenia do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej w formie pisemnej, można jedynie żądać naprawienia szkody poniesionej przez to, że strona liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

 • Nie, ponieważ ustawodawca przewiduje do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości formę aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Brak zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego skutkować będzie odmową wpisu prawa własności przez Sąd Wieczystoksięgowy, nie dojdzie do skutecznego przeniesienia prawa własności w ogóle.

 • Wbrew powszechnemu rozumieniu, zaliczka i zadatek nie są synonimami i stanowią odmienne instytucje prawne. W przypadku niedojścia umowy do skutku, zaliczka zawsze podlega zwrotowi. Inna sytuacja jest w przypadku zadatku. Jeżeli strony umowy nie postanowią inaczej albo nie panuje inny zwyczaj, w przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron, kontrahent może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sam go dał, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Rygory te nie mają zastosowania w przypadku rozwiązania umowy, a także gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

 • Przede wszystkim należy sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości, a w szczególności dział IV związany z hipoteką. Można to zrobić nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej ministerstwa sprawiedliwości. Konieczna pozostaje jednakże znajomość numeru księgi wieczystej. Taką informację można uzyskać od sprzedającego. Wówczas szczegółowo warto przeanalizować każdy wpis w niej się znajdujący, prawnik w tej sytuacji może kupującemu bardzo pomóc wyjaśniając wszystkie elementy. Dodatkowo należy zweryfikować kto po adresem nieruchomości jest zameldowany, by przed zakupem osoby te się wymeldowały i stosowny dokumenty przedłożony podczas podpisywania aktu notarialnego. Warto również pamiętać o przyłączach wody, gazu, prądu, czy nie są zablokowane jak i spisać stać liczników w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu. W przypadku nieruchomości gruntowej polecam zweryfikować przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy ewentualne dalsze nasze plany dotyczące tej nieruchomości będą możliwe do zrealizowania.

 • Tak, jeżeli do sprzedaży nieruchomości dochodzi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomości lub praw. W tym celu konieczne jest złożenie formularza PIT-39.

 • Tak, można skorzystać z ulgi mieszkaniowej tj. przeznaczyć dochód ze sprzedaży nieruchomości na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych np. nabycie innej nieruchomości.

Ustawienia prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
For performance and security reasons we use Cloudflare
required
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.