Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej: „RODO” wskazuję co następuje:
§ I.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Agata Chmiel – Peć z siedzibą w Kwidzynie, ul. Porazińskiej 1, NIP: 5811789679.

§ II.

Kontakt do Administratora danych osobowych:

 1. +48 607-067-772,
 2. achmiel-pec@wp.pl, biuro@adwokatchp.pl,
 3. Aleja Grunwaldzka 24 lok. 7, 80–229 Gdańsk.
§ III.

Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne i konieczne tj.:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 2. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
§ IV.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne tj. imiona i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców,
 2. dane kontaktowe tj. adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 3. dane dotyczące stanu cywilnego,
 4. dane identyfikacji podatkowej,
 5. dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej i zawodowej,
 6. dane dotyczące sytuacji majątkowej i ekonomicznej,
 7. pozostałe kategorie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne i konieczne.
§ V.

Pani/Pana* dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom prowadzącym obsługę księgową i rachunkową Administratora danych osobowych,
 2. podmiotom prowadzącym obsługę systemów informatycznych Administratora danych osobowych,
 3. podmiotom prowadzącym obsługę systemów płatniczych Administratora danych osobowych,
 4. podmiotom współpracujących z Administratorem danych osobowych, w szczególności: adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz innym podmiotom prowadzącym działalność prawniczą,
 5. sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom i urzędom państwowym,
 6. dostawcom usług pocztowych i kurierskich,
§ VI.

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana* danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

§ VII.

Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane przez  okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzono zgodnie z art. 16 c ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze.

§ VIII.

Przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przetwarzanie Pani/Pana* danych w ww. celach zostanie zakończone, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ IX.

Przysługuje Pani/Panu* prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych,
 5. złożenia skargi do organu nadzorczego.
§ X.

Przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych w każdym czasie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

§ XI.

Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla świadczenia zleconych usług prawnych.

Ustawienia prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
For performance and security reasons we use Cloudflare
required
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.