Sprawy frankowe (kredyty CHF)

Mam szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw kredytowych przeciwko bankom. Moją specjalizacją są sprawy frankowe, ale zajmuję się również tymi dotyczącymi zobowiązań w innych walutach obcych.

Co raz więcej kredytobiorców decyduje się na wytoczenie spraw przeciwko bankom. Przychodzimy im z pomocą i prowadzimy sprawy frankowe od momentu analizy dokumentów, aż do zakończenia postępowania i wdrożenia działań określonych w wyroku.

Odnosimy sukcesy w prowadzeniu spraw frankowych, a nasi Klienci pozbywają się uciążliwych rat kredytów.


Jak prowadzimy sprawy frankowe naszych Klientów


Pomoc frankowiczom – Nasi klienci, kiedy prowadzimy sprawy frankowe, mogą liczyć na:

 • Pełną i rzetelną ocenę ich umów kredytowych. Prowadzimy sprawy frankowe dotyczące kredytu denominowanego do waluty obcej, jak i kredytu indeksowanego do waluty obcej.
 • Analizę przysługujących im roszczeń, z uwzględnieniem ich rodzaju, wysokości oraz konsekwencji z nimi związanych (unieważnienie umowy kredytu frankowego, uznanie klauzul umowy kredowej za abuzywne, niedozwolone, bezskuteczne, roszczenia banków o korzystanie z kapitału, ewentualnie innych roszczeń banków względem kredytobiorców w tym skorzystania z prawa zatrzymania).
 • Zgromadzenie i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania sądowego.
 • Pełne wsparcie i reprezentowanie Klienta – kredytobiorcy w postępowaniu reklamacyjnym przed bankiem, jak i w postępowaniu sądowym. Sprawy frankowe prowadzimy również po prawomocnym zakończeniu sprawy – wydanym orzeczeniu sądowym aż do wykonania w niezbędnym zakresie postanowień wyroku (zwrot nadpłaconych kwot, złożenie stosownych oświadczeń, złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych nieruchomości).

Dzięki naszemu zaangażowaniu w sprayw frankowe Konsument-Kredytobiorca:

 • Nie czuje się zagubiony w gąszczu przepisów, ustaw, paragrafów umów.
 • Otrzymuje pełną jasną wiedzę w zakresie możliwości działania i toczącego się postępowania, a w szczególności jak ono może się zakończyć.
 • Przed rozprawą sądową omawiany jest szczegółowo jej przebieg, pytania, które mogą paść w jej trakcie ze strony sądu, reprezentanta banku,
 • Otrzymuje wsparcie w kontakcie z bankiem dotyczącym jego sprawy frankowej,
 • Na bieżąco co 21 dni uzyskuje informacje o stanie toczącej się sprawy sądowej.

Chcesz wiedzieć więcej o współpracy z nami ?

Umów się na bezpłatną konsultację.

Sprawy fankowe to nasza specjalność.

Sprawy frankowe– ile to kosztuje?

Wysokość wynagrodzenia za sprawy frankowe zawsze analizowana jest indywidualnie z każdym Klientem, biorąc pod uwagę konieczny nakład pracy oraz jego możliwości finansowe. Może być ono rozliczone w systemie godzinowym (od 200 zł za 1 godzinę pracy) lub ryczałtowym (za całość prowadzonej sprawy). Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest również uzależniona od wartości dochodzonej kwoty jako wartość przedmiotu sporu.

Podejmuję również współpracę z Klientami na podstawie częściowego rozliczenia ,,success fee’’. Polega ono na wypłacie znaczącej części wynagrodzenia na rzecz Kancelarii dopiero po uzyskaniu korzystnego prawomocnego rozstrzygnięcia na rzecz kredytobiorcy w oparciu o wcześniej ustalony procent wygranej kwoty.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy masz szansę zwyciężyć z bankiem, prześlij mi swoją umowę kredytową do wstępnej, bezpłatnej analizy na adres: biuro@adwokatchp.pl lub skontaktuj się ze mną telefonicznie: 0048-607-067-772.

 • Kredyt denominowany to kredyt, którego saldo określa się w umowie w walucie obcej,  jako równowartość kwoty kredytu wyrażonej w polskich złotych, po jej przeliczeniu na walutę obcą w dniu podpisania umowy. Wypłata i spłata kredytu denominowanego następują w złotych polskich odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży waluty, obowiązującym w dniu wypłaty/spłaty.

 • Kredyt indeksowany to kredyt, którego saldo określa się w umowie w walucie złoty polski. Kwota ta ulega przewalutowaniu na walutę obcą w dniu podpisania umowy.

 • Różnią się głównie oznaczeniem kwoty kredytu w umowie. W kredytach denominowanych kwota ta jest określona w walucie obcej, w kredycie indeksowanym zaś, kwota ta jest określona w walucie złoty polski i ulega przeliczeniu na walutę obcą w dniu zawarcia przy zastosowaniu zawartej w umowie tzw. klauzuli indeksacyjnej.

 • Klauzula indeksacyjna to zapis umowny (zastrzeżenie umowne), który łączy wartość udzielonego kredytu lub kolejnych spłacanych rat z określonym miernikiem, czyli tu kursem franka szwajcarskiego. W kredytach frankowych często nieprecyzyjne. Stanowią podstawę do wzruszenia takiej umowy.

 • Klauzula abuzywna to niedozwolone postanowienie umowne, czyli zapis umowy zawartej z konsumentem nieuzgodniony indywidualnie, który nie wiążą go, jeżeli kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy  Dotyczą one relacji konsument – przedsiębiorca. Aby uznać klauzulę za abuzywną musi dojść do łącznego spełnienia przesłanek:

  • prawa i obowiązki konsumenta kształtowane są w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami
  • ma miejsce rażące naruszenie jego interesów.
  • konsument nie może mieć rzeczywistego wpływu na postanowienia takiej umowy.

  Takie zapisy nie wiążą konsumenta, któremu przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do właściwego sądu o uznanie danej klauzuli za niewiążącą.

 • W postępowaniu sądowych związanym z kredytem frankowym konsument może domagać się uznania za nieważne klauzul  indeksacyjnych (tzw. „odfrankowienie”) jaki i unieważnienia całej umowy.

  Kredytobiorca może również w ramach wszczętego postępowania wnieść o zawieszenie płatności rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego.

  Powyższe działania można podjąć nawet wówczas gdy bank wypowiedział umowę kredytową czy wówczas gdy kredyt jest już w całości spłacony.

 • Kredytobiorca może wystąpić do sądu w dowolnym czasie. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, od momentu gdy kredytobiorca dowiedział się o wadliwości swojej umowy.

 • Odfrankowienie kredytu oznacza, że umowa obowiązuje, ale kredyt jest przeliczany w taki sposób,  jakby był udzielony w złotówkach (PLN), poprzez uznania za nieważne klauzul  indeksacyjnych.

 • Unieważnienie umowy to całkowite anulowanie kredytu – tak, jakby umowa nigdy nie została podpisana.  Strony zwracają sobie wszelkie środki. Najpierw bank oddaje spłacone raty z odsetkami, prowizje, składki ubezpieczenia, a następnie kredytobiorca zwraca kwotę otrzymaną od banku.

 • Tak, poprzez złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.  Udzielając zabezpieczenia sąd zawiesza obowiązek spłaty rat kredytowych i ubezpieczeń oraz zakazuje bankowi wypowiedzenia umowy kredytowej z powodu nieterminowej spłaty kredytu.

 • Nie, zawarcie aneksu w związku z tzw. ustawą antyspreadową nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia, że umowa jest nieważna. Istotny jest moment zawarcia umowy i zapisy umowy w tamtym czasie.

 • Średni czas trwania postępowania sądowego w sprawie frankowej to 2-4 lat. Oczywiście od powyższej reguły występują wyjątki. Wszystko zależy od Sądu, do którego sprawa trafi oraz Sędziego, który zajmuje się sprawą. Dla potwierdzenia – w jednej mojej sprawie pierwszy termin rozprawy odbył się w ciągu 4 miesięcy od wpływu sprawy do Sądu a w innej pierwszą rozprawę miałam po 18 miesiącach.

 • W sprawach frankowych bez względu na rodzaj żądania i kwotę, której się domagamy opłata sądowa wynosi 1000 zł. Jeśli w sprawie reprezentuje nas pełnomocnik musimy liczyć się z wynagrodzenie na jego rzecz (wszystko zależy od kwoty określonej jako wartość przedmiotu sporu) oraz 17 zł z tytułu opłaty skarbowej w związku z udzielonym pełnomocnictwem. Do pozwu należy również dołączyć zaświadczenia o wysokości spłaconych rat w ramach kredytu frankowego – w zależności od banku może być to koszt 100-200 zł.

  W przypadku dopuszczenia przez Sąd dowodu z opinii biegłego, należy liczyć się z kosztem w przedziale 1000-3000 zł.

  Zaznaczyć jednak warto, że w przypadku wygranej sprawy Sąd zobowiązuje bank do zwrotu wszystkich poniesionych kosztów – opłaty sądowej, odpłaty skarbowej od pełnomocnictwa, kosztów zastępstwa adwokackiego, kosztów opinii jeśli była przeprowadzana.

Chcesz wiedzieć, czy możesz pozbyć się wysokich rat kredytu we frankach?

Umów się na bezpłatną konsultację.

Przeanalizuję na niej Twoją umowę kredytową i określę szanse na wygraną z bankiem.

  Ustawienia prywatności
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
  For performance and security reasons we use Cloudflare
  required
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.